Условия за ползване

Този уебсайт е собственост на "NEXT-LINE" и всяко лице, което осъществи достъп до него, се съгласява с настоящите условия за ползването му. Съдържанието на този уебсайт е със защитени авторски права.

"www.next-line.eu” е уебсайт за електронна търговия. Електронният магазин представлява виртуален информационен ресурс в интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, който извършва дейността си съгласно действащото законодателство на Република България. Посочените в този уебсайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Счита се, че посещавайки (next-line.eu) електронният магазин и използвайки предоставяните от него услуги, клиентите приемат условията за ползване.

next-line.eu има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия касаещи изпълнението на поръчките и използуването на сайта. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на правене на поръчката или използуването на сайта. Всички промени са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България.

Предлаганите продукти в електронният магазин е възможно да не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока next-line.eu поема отговорност в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието й.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката next-line.eu не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

 

Защита на информацията и личните данни, предоставяни от клиенти

Клиентите поръчват стоки и предоставят информация необходима за изпълнение на поръчката им доброволно.

Предоставената информация се използува само и единствено с цел обслужване на клиента.

Информацията предоставена от клиентите не се предоставя на трети лица, с изключение на партньрски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите. Електронния магазин взима всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация предоставена от клиенти, но не носи отговорност ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

 

 

 

Права и задължения на страните

next-line.eu се задължава:

-да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока

-да достави в срок заявената за покупка стока (ако не са настъпили внезапни промени)

-да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения

-да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен

 

Клиентът се задължава:

-да посочи точни и валидни имена, телефон, адрес за доставка и електронен адрес

-да плати цената на стоката

-да заплати разходите по доставката, при наличие на такива

-да осигури достъп и възможност за получаване на стоката

 

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети next-line.eu
 за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

 

Отговорност

next-line.eu не гарантира, че този уебсайт не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем.

next-line.eu не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които www.next-line.eu не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на www.next-line.eu

next-line.eu не гарантира и не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които има връзки от неговия уебсайт, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.
next-line.eu си запазва правото да променя без предизвестие съдържанието на този уебсайт като не поема задължение да уведомява посетителите за настъпили такива промени.

 

 

 

Спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на next-line.eu, съобразно българското законодателство.